18 Şubat 2011 Cuma

18 Şubat 2011 Bazı Kisvelerin Giyilmeyeceğine Dair Kanun


 

Bazı Kisvelerin 
Giyilmeyeceğine Dair Kanun

Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen devrimlerden biri de kılık kıyafet üzerine olanlarıdır. 3 Aralık 1934 tarihinde TBMM’de kabul edilen “Bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair” kanun 18 Şubat 1935 yılında yayınlanarak yürürlüğe giriyordu. Söz konusu kanun maddeleri şöyleydi:

Madde 1 - Herhangi din ve mezhebe mensup olursa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani (din ve mezhep işlerini ele alan, bunlara ilgi duran) kisve taşımaları yasaktır.
Hükümet her din ve mezhepten münasip göreceği yalnız bir ruhaniye mabet ve ayin haricinde dahi ruhani kıyafetini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebilir. Bu müsaade müddetinin hitamında onun aynı ruhani hakkında yenilenmesi veya bir başka ruhaniye verilmesi caizdir.
Madde 2 – Türkiye’de kanuna tevfikan teşekkül etmiş ve edecek olan izcilik ve sporculuk gibi topluluklar ve cemiyet ve kulüp gibi heyetler ve mektepler mahsus kıyafet, alâmet ve levazım taşımak istedikleri zaman yalnız nizam name veya talimatname ile muayyen tiplere uygun kıyafet, alâmet ve levazım taşıyabilirler.
Madde 3 – Türkiye’de bulunan Türklerin ve yapancıların, yabancı memleketlerin siyaset, askerlik ve milis teşekkülleri ile münasebetli kıyafet ve alâmetlerini ve levazımını taşımaları yasaktır.
Madde 4 – Ecnebi teşekkül mensuplarının kendi kıyafet, alâmet ve levazımları ile Türkiye’yi ziyaret etmeleri, İcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mercilerin müsaadelerine tâbidir.
Madde 5 – Türkiye Devleti nezdinde memur bulunanların kıyafetleri beynelmilel meri âdetlere tâbidir.

Kaynaklar
           -  E. Behnan Şapolyo, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1918-1950, Milli Eğitim Bakanlığı, Basımevi
                -  Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye I-II, Cem Yayınevi.
                -  Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, İş Bankası Yayınları.
                -  S. Eriş Ülger, Özgün Belgelerle Türkiye Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk
                -  E. Behnan Şapolyo, Türk İnkılâbı Tarihi Notları, Harp Okulu Basımevi.
                -  Lord Kinnoss, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Altın Kitaplar.
                -  Afet İnan, Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası Yayınları.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder