8 Kasım 2010 Pazartesi

Türk Spor Tarihinde Atatürk 1

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi  ve  Dolayısıyla Sporculara Vasiyeti
1927 yılının 15–20 Ekim günleri, Cumhuriyet Halk Partisi’nin toplanan ikinci büyük kongresinde NUTUK adı altında Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan uzun konuşmasını gençliğe hitabesiyle tamamlamıştı.
1938 yılında “Devlet Basımevi” tarafından yayınlanan ve Gazi Mustafa Kemal’in beş günde söylediği NUTUK”un, Türk gençliğine ve dolayısıyla de onun bölünmez bir bütünü olan Türk sporcularına emanet daha doğrusu bir deyimle vasiyet ettiği bu hitabesini o günkü sözlerine sadık kalarak bu kitabın son bölümünü, 645 inci sayfasında olduğu gibi sunuyorum.

“Muhterem Efendiler, sizi günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, bazı noktalar, tebarüz ettirebilmiş isem, kendimi bahtiyar addedeceğim.
Efendiler, bu beyanatımla, millî hayatı hitam bulmuş farz edilen büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına müstenit, milli ve asri bir devleti, nasıl kurduğunu ifadeye çalıştım.
Bugün vasıl olduğumuz netice, asırlardan beri çekilen milli musibetlerin intibahı ve bu aziz vatının, her köşesini sulayan kanların bedelidir.
Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum.
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhili ve harici bedbahtların olacaktır.  Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyet’ine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilir. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Melet, fakrı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şeriat içinde dahi, vazifen Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!”

Önemli bulduğum için Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi ve dolayısıyla sporculara vasiyetini bir kere daha sizlere hatırlatıyorum.
Kalbimizde yaşayan Atatürk’ün, Türk Sporuyla ilgili başka bir anıları veya görüşüyle buluşmak üzere, hoşça kalın.
Kaynak
  • Halûk San, Belgeleri ile Türk Spor Tarihinde Atatürk, Türk Spor Vakfı Yayınları, Cilt.1,1981,No.2, s.83–84.
  • 1938 yılında “Devlet Basımevi” tarafından yayınlanan ve Gazi Mustafa Kemal’in beş günde söylediği “Nutuk”un, Türk gençliğine ve dolayısıyla de onun bölünmez bir bütünü olan Türk sporcularına emanet daha doğru deyimle vasiyet ettiği bu hitabesini o günkü sözlerine sadık kalarak bu kitabın son bölümünü, 645. sayfasında olduğu gibi sunuyoruz:
  • Burhan Aytekin, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Dolayısıyla Sporculara Vasiyeti, Edirne Yenigün Gazetesi, 10 Kasım 2007, s.1.  www.edirneyenigun.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder